Sporta kluba "Royal Fitness" sniegto pakalpojumu izmantošanas noteikumi

Responsive image


I. Vispārīgie nosacījumi

1. Sporta kluba “Royal Fitness” sniegto pakalpojumu izmantošanas noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) ir saistoši visām personām, kuras izmanto sporta klubu “Royal Fitness” (turpmāk Noteikumu tekstā “Sporta klubs”). Sporta kluba pakalpojumus atļauts izmantot tikai Sporta kluba dalībniekiem (turpmāk Noteikumu tekstā “Dalībnieks”) pēc rūpīgas iepazīšanās ar Noteikumiem, to apliecinot ar savu piekrišanu. Ja Dalībnieks atsakās iepazīties ar Noteikumiem un to apliecināt ar savu piekrišanu, Sporta klubs ir tiesīgs atteikt Dalībniekam Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu. Nepilngadīgi Dalībnieki, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, piekrīt kopā ar vecākiem (aizbildņiem, aizgādņiem). Nepilngadīga Dalībnieka vecāki (aizbildņi) ar piekrišanu apstiprina faktu, ka nepilngadīgais ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem un tos ievēros, un vecāki vai aizbildņi garantē Sporta klubam un trešajām personām nodarītā kaitējumu atlīdzināšanu Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, kā arī atbild par nepilngadīgā uzvedību Sporta klubā un jebkādiem traucējumiem nepilngadīgā veselībai.

2. Dalībnieki var izmantot Sporta kluba pakalpojumus tikai pēc personīgās dalības Sporta klubā noformēšanas (turpmāk tekstā “Dalība Sporta klubā” vai “Dalība“).

3. Dalībnieku personas dati glabājas un tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citu tiesību aktu prasībām. Sporta kluba apmeklētāji Sporta kluba administrācijā var iepazīties ar Sporta kluba privātuma aizsardzības politiku un datu subjektu tiesībām personas datu administrēšanas jomā. Visi Dalībnieku personas dati, tai skaitā katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācijā, Sporta klubu apmeklējumu datumi un laiki, veikto maksājumu informācija tiek uzglabāti pie mākoņservisa pakalpojumu sniedzēja - "InPass" SIA, reģistrācijas Nr. 42103081883 ir noslēdzis Latvijas Republikas tiesību aktiem atbilstošu vienošanos par datu glabāšanu un konfidencialitāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem tiesību aktiem. Minēto personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Dalībniekiem efektīvu piekļuvi Sporta klubam un tā sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošinot Dalībnieku drošību Sporta klubu telpās, nepieļaujot trešo personu nesankcionētu piekļuvi Sporta klubam, kā arī nodrošināt Dalībnieku kontroli, nepieļaujot, ka Dalība tiek nesankcionēti nodota trešajām personām.

4. Personīgā dalība tiek piešķirta Dalībniekiem, kuri vēlas apmeklēt Sporta klubu. Dalībnieki, kuri ir noformējuši Dalību, saņem Klienta karti. Dalībnieks Sporta kluba telpās var iekļūt izmantojot Klienta karti, kas, apmeklējot sporta klubu, jāreģistrē pie ieejas sistēmā.

5. Dalība Dalībniekiem tiek piešķirta arī, pamatojoties uz atsevišķi rakstisku vienošanos. Ar juridisku personu tiek slēgta atsevišķa rakstiska vienošanās par Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu (par Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu šādas juridiskās personas darbiniekiem, pārstāvjiem utt.).

6. Dalībniekiem, kuri ir ieguvuši Dalību Noteikumu 3. punktā noteiktajā kārtībā, sāk izmantot Sporta kluba pakalpojumus tajā pašā dienā pēc Dalības apmaksas, ja attiecīgajā līgumā nav paredzēts cits Dalības aktivizēšanas termiņš.

7. Ja Dalībnieks ir aizmirsis vai nav uzrādījis Klienta karti vai personu apliecinošu dokumentu Sporta kluba personālam , tas Sporta klubā netiek ielaists. Šis nosacījums netiks piemērots gadījumos, kad Dalībnieku iespējams identificēt pēc Sporta kluba datubāzē esošajiem fotoattēliem vai citiem datiem, un iespējams noteikt Dalības spēkā esamību.

8. Dalība var tikt pārtraukta slimības gadījumā, tikai uzrādot to apliecinošus dokumentus.

9. Dalība ir personificēta. To aizliegts nodot citām personām. Šādas nodošanas gadījumā dalība tiks bloķēta bez iepriekšēja brīdinājuma.

10. Katra Sporta kluba darba laiks ir norādīts tīmekļa vietnē www.royalfitness.lv, kā arī šī informācija ir publiskota uz katra Sporta kluba ieejas durvīm. Sporta klubs ir tiesīgs mainīt Sporta kluba darba laikus, izvietojot attiecīgus paziņojumus redzamā vietā katrā klubā un tīmekļa vietnē www.royalfitness.lv ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš.

11. Sporta klubu var aizvērt uz periodu līdz 48 stundām, kamēr tiek veikti apkopes darbi. Šādās dienās pakalpojumi Dalībniekiem netiks sniegti un viņi par to tiks iepriekš informēti.


II. Dalība, Abonementi

1. Abonementa derīgums Sporta klubos: dalība ļauj Dalībniekam apmeklēt Sporta klubu katru dienu (var būt vairāki apmeklējumi dienā).

2. Abonementa derīguma termiņš Sporta klubos ir 1 (viens) mēnesis.

3. Sporta kluba dalības cenas un vienreizējā apmeklējuma maksas, kuras publicētas Sporta kluba tīmekļa vietnē www.royalfitness.lv, nosaka Sporta klubs.


III. Abonementa izbeigšana

1. Dalībniekiem, kuri ir iegādājušies dalību, samaksātā nauda atpakaļ netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad Sporta kluba vainas dēļ, Dalībnieks nevarēja izmantot Sporta kluba pakalpojumus un citos Noteikumos un līgumu, kas noslēgti starp Dalībnieku un Sporta klubu, kā arī tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2. Ja Dalībnieks atsakās no pakalpojumiem un tajā nav sporta kluba vainas, dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt atdot par dalību samaksātās maksas daļu, kas proporcionāla laikam līdz dalības termiņa beigām, tomēr tikai sedzot Sporta klubam tā rezultātā radušos tiešos zaudējumus.

3. Ja Dalībnieks atsakās no pakalpojumiem Sporta kluba vainas dēļ, tam tiek atdota par dalību samaksātā maksas daļa, kas proporcionāla nesniegto pakalpojumu laikam līdz dalības termiņa beigām.

4. Klienti (fiziskas personas), kuru dalību ir apmaksājuši pilnā apmērā darba devēji (uzņēmumi), nevar pieprasīt dalības izbeigšanu un atgūt naudu par to.


IV. Uzturēšanās ilgums Sporta klubā

Dalībnieki, kas iegādājušies dalību, var apmeklēt Sporta klubu vairākas reizes dienā Sporta kluba darba laikā. Apmeklējuma ilgums nav ierobežots.


V. Vispārējie Dalībnieku uzvedības noteikumi un atbildība par to neievērošanu

1. Sporta klubā un tā telpās Dalībnieks:

 • izmanto Sporta kluba pakalpojumus, īpašumu un inventāru atbildīgi un rūpīgi, veic iespējamās darbības, lai nenodarītu kaitējumu sev, Sporta klubam, savai veselībai un īpašumam vai citu Sporta kluba Dalībnieku un darbinieku veselībai un īpašumam;
 • nav apreibinošo vai psihotropu vielu (narkotiku, zāļu, citu alkoholisko vai toksisko vielu) iespaidā. Sporta klubs ir tiesīgs neielaist Dalībnieku, kas neievēro šo Sporta kluba prasību. Ja pastāv aizdomas, ka Dalībnieks ir alkohola reibumā vai lietojis apreibinošas vielas, Sporta kluba darbiniekam vai apsardzes darbiniekiem ir tiesības šādus Dalībniekus izvest no Sporta kluba;
 • ja notiek negadījums, Dalībnieki, kuri spēj palīdzēt, pieliek visas pūles, lai sniegtu šādu palīdzību, un liecinieki sniedz visu nepieciešamo informāciju apkalpojošam personālam un ārstiem vai tiesībsargājošajām iestādēm;
 • nekavējoties informē Sporta kluba darbiniekus par savas vai citu Dalībnieku veselības pasliktināšanos vai traumu, kas iegūta, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus;
 • var fotografēt vai uzņemt video tikai saņemot Sporta kluba vadības atļauju. Ja Dalībnieks pārkāpj šo prasību, Sporta klubs patur tiesības izbeigt šāda Dalībnieka dalību, atgriežot maksu par nesniegtajiem pakalpojumiem;
 • Sporta klubā obligāti jāvalkā sporta drēbes un slēgti sporta apavi, kas stabili satur pēdu;
 • pirms Sporta kluba aprīkojuma un inventāra izmantošanas iepazīstas ar aprīkojuma un inventāra izmantošanas noteikumiem, kas izvietoti Sporta kluba telpās vai uz inventāra, vai aprīkojuma;
 • izmanto Sporta kluba aprīkojumu un inventāru tikai atbilstoši tam paredzētajam mērķim, atbilstoši šī aprīkojuma un inventāra izmantošanas noteikumos norādītajām metodēm un procedūrām; neizmanto īslaicīgi bojātu aprīkojumu un inventāru, informē atbildīgos Sporta kluba darbiniekus par bojātu aprīkojumu un inventāru, kā arī sazinās ar viņiem, ja pastāv jebkādas šaubas par aprīkojuma vai cita inventāra stāvokļa atbilstību;
 • ienes bezalkoholiskos dzērienus un ūdeni tikai neplīstošos traukos; aizliegts ienest, lietot pārtikas produktus un alkoholu;
 • netraucē citiem Dalībniekiem izmantot Sporta kluba pakalpojumus. Dalībnieki, kuri pamanījuši citu Dalībnieku neatbilstošu uzvedību, kas traucē pārējiem Dalībniekiem izmantot pakalpojumus vai arī var apdraudēt pārējo Dalībnieku drošību un veselību, par to informē atbildīgo Sporta kluba darbinieku;
 • atlīdzina Sporta klubam nodarīto materiālo kaitējumu (par sabojātu aprīkojumu, inventāru, utt.), kas radies Dalībnieka vainas vai nepilngadīgo personu, kas kopā ar tiem ieradušās, dēļ, saskaņā ar Sporta kluba uzrādīto zaudējumu novērtējuma aktu. Dalībnieks sedz Sporta klubam radītos zaudējumus ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc zaudējumu novērtējuma akta iesniegšanas atbildīgajam Dalībniekam, izņemot gadījumus, kad Sporta kluba administrācijai vienojoties ar Dalībnieku, tiek noteikts cits zaudējumu segšanas termiņš;
 • uzturas tikai Dalībniekiem paredzētajās telpās;
 • ievēro šo Noteikumu nosacījumus.

2. Sporta klubā ir aizliegts:

 • ienest dzērienus stikla traukos;
 • lietot alkoholiskos dzērienus ģērbtuvēs vai citās šim mērķim neparedzētās telpās;
 • izmantot matu žāvētāju apģērba (vai čību), nevis matu žāvēšanai;
 • veikt ādas attīrīšanu, depilāciju, matu krāsošanu un citas personīgās estētiskās higiēnas procedūras;
 • mazgāt apģērbu.

3. Sporta klubs nesniedz īpašuma pieskatīšanas pakalpojumus, bet tikai nodrošina Dalībniekiem iespēju atstāt līdzpaņemtās mantas Sporta kluba garderobē un ģērbtuves skapīšos, kuri pēc tam ir jāaizslēdz. Sporta kluba fitnesa zālē ir stingri aizliegts ienest sporta somas vai mugursomas. Dalībniekiem nav ieteicams ienest Sporta klubā dārgus vai vērtīgus priekšmetus. Sporta klubs neuzņemas atbildību par Dalībnieku ģērbtuvēs vai citās kluba telpās atstātām lietām. Dalībnieks nekavējoties informē Sporta klubu par savu mantu pazušanu vai bojājumu. Sporta klubs neuzņemas atbildību par Dalībnieku mantu nozaudēšanu un/vai sabojāšanu, izņemot gadījumus, kad tas noticis Sporta kluba vainas dēļ. Dalībnieka sporta klubā atstātās mantas tiek uzglabātas 7 kalendārās dienas pēc to atrašanas, bet pēc tam tās tiek iznīcinātas. Atrastie dokumenti tiek nodoti policijai.

4. Dalībnieks, ienākot Sporta kluba telpās, izmanto personalizēto Klienta karti. Dalībnieki aizslēdz attiecīgajā reizē pieejamo skapīti ar iepriekš iegādātu slēdzeni. Personīgā slēdzene ir nepieciešama, jo Sporta klubā ir īpaši skapīši, kurus slēdz tikai ar piekaramo atslēgu.

5. Atstājot Sporta klubu, Dalībnieks atstāj skapīti atvērtu un, dodoties prom, paņem personīgo slēdzeni sev līdz. Ja skapītis pēc Sporta kluba darba laika tiek atstāts slēgts, slēdzeni pārgriež un Sporta klubs neuzņemas atbildību par zaudējumiem.

6. Sporta klubs ir tiesīgs atteikt pakalpojumu sniegšanu personām, kuras pārkāpj šos Noteikumus, kā arī citām nevēlamām personām, kuru uzvedība apdraud citu Sporta kluba Dalībnieku intereses un/vai ir nesavietojama ar šiem Noteikumiem. Sporta kluba atbildīgās personas ir tiesīgas pieprasīt Dalībniekiem, kuri ir pārkāpuši šos Noteikumus, izbeigt Sporta kluba pakalpojumu izmantošanu un atstāt Sporta kluba telpas. Nauda par šādu apmeklējumu Dalībniekam netiks atmaksāta.

7. Ja Dalībnieki neievēro šos noteikumus vai pārkāpj tos, kā arī gadījumos, kad Dalībnieks vairākkārt ar savu uzvedību apdraud citu Sporta kluba dalībnieku intereses vai vairākkārt ierodas Sporta klubā apreibinošo vielu ietekmē un neuzklausa atbildīgo Sporta kluba darbinieku sniegtos norādījumus, Sporta klubs ir tiesīgs izbeigt Dalībnieka dalību un neielaist Sporta kluba dalībnieku, kurš ir pārkāpis Noteikumus. Šādā gadījumā Dalībniekam tiek atmaksāta par dalību samaksātās maksas daļa proporcionāli laika posmam līdz dalības termiņa beigām, atņemot Sporta klubam Noteikumu neievērošanas rezultātā radītos tiešos pamatotos zaudējumus.

8. Ņemot vērā Sporta kluba darba un klientu apkalpošanas specifiku un to, ka apmeklētāji patstāvīgi izmanto Sporta klubu pakalpojumus, apmeklētāji tiek informēti un piekrīt, ka Sporta kluba telpās noteiktos Sporta kluba darba laikos nav darbinieku.


VI. Dalībnieku veselība
 1. Sporta klubs nodrošina dalībniekiem iespēju izmantot sniegtos pakalpojumus, tomēr tas neizvērtē šo pakalpojumu ietekmi uz konkrētā Dalībnieka veselību, kā arī negarantē šo pakalpojumu pozitīvo ietekmi, t.i.:
  1. Ņemot vērā konkrētā Dalībnieka veselības stāvokli, Sporta kluba sniegtajiem pakalpojumiem var būt negatīva ietekme uz Dalībnieka veselību, tādēļ apmeklētājam ir jābūt uzmanīgam un rūpīgam, pieņemot lēmumu par Sporta kluba apmeklējumu un izvēloties konkrētos pakalpojumus.
  2. Pakalpojumi netiek sniegti personām ar veselības problēmām, kas var apdraudēt šīs personas vai citu Dalībnieku veselību un/vai dzīvību, drošību vai higiēnu (infekcijas slimības, nesaturēšana, cita veida nesaturēšana, utt.), tādēļ, saņemot šādu informāciju, Sporta klubs patur tiesības neielaist Dalībniekus Sporta klubā vai noteiktās tā zonās.
  3. Sporta klubs neatlīdzina ne finansiālo, ne morālo kaitējumu, kas nodarīts Dalībnieka veselībai un dzīvībai tā sniegto pakalpojumu rezultātā, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums radies Sporta kluba vainas dēļ.
  4. Ja Sporta kluba darbiniekiem rodas pamatotas šaubas par Dalībnieka veselības stāvokli, Sporta kluba darbinieks ir tiesīgs lūgt Dalībnieku uzrādīt ārsta izziņu par savu veselības stāvokli. Dalībnieka Sporta klubā uzrādītais ārsta apliecinājums netiek apstrādāts automātiski.
 2. Izvēloties Sporta kluba pakalpojumus, Dalībnieks vispirms ņem vērā savu veselības stāvokli un šo pakalpojumu iespējamo ietekmi uz to, tas ir:
  1. Pirms Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanas, Dalībnieks pārliecinās, ka tā veselības stāvoklis ļauj apmeklēt Sporta klubu un izmantot konkrētos sniegtos pakalpojumus.
  2. Izmantojot Sporta klubā esošos instrumentus un pakalpojumus, Dalībnieki patstāvīgi izvēlas konkrētu sporta aprīkojumu, treniņiem izmantoto aprīkojumu un fizisko slodzi, pamatojoties uz to individuālajām vajadzībām, personiskajām īpašībām un ietekmi uz organismu.
  3. Pirms uzsākt Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanu, Dalībniekam ieteicams pārbaudīt savu veselības stāvokli un konsultēties ar ārstu. Atbildību par ar šī ieteikuma neievērošanu saistītajām negatīvajām sekām uzņemas pats Dalībnieks.
  4. Dalībnieki, kuru veselības problēmas var apdraudēt viņus pašus vai citu Dalībnieku veselību un/vai dzīvību, par to informē Sporta klubu.
  5. Apmeklētāji pilnībā uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa piemērotību Sporta kluba sniegto pakalpojumu izmantošanai un par savu veselības stāvokli sniegto datu pareizību.
  6. Visu atbildību par Dalībnieka veselības problēmām, ievainojumiem vai nelaimes gadījumiem, kas rodas, apmeklējot Sporta klubu, uzņemas apmeklētājs, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums radies Sporta kluba vainas dēļ.
  7. Ja rodas aizdomas par Dalībnieka veselības stāvokļa neatbilstību sporta nodarbībām, pēc Sporta kluba darbinieka pieprasījuma, Dalībnieks pārtrauc treniņu, konsultējas ar ārstu un uzrāda izziņu par veselības stāvokļa piemērotību treniņam.

VII. Papildus noteikumi fitnesa zālē

1. Dalībnieks ir informēts un piekrīt, ka darbosies (trenēsies) Sporta kluba fitnesa zālē patstāvīgi, paši izvēloties konkrētus trenažierus, instrumentus, iekārtas, kā arī fizisko slodzi, pamatojoties uz viņu individuālajām vajadzībām, personīgajām īpašībām un ietekmi uz ķermeni. Fitnesa zālē Sporta kluba darbinieku nebūs; Dalībnieku treniņi fitnesa zālē notiks bez uzraudzības.

2. Pirms trenažieru izmantošanas ir jāiepazīstas ar to lietošanas noteikumiem un kārtību un uz tā veicamā vingrinājuma pareizu izpildi; noteikumi ir izvietoti Sporta kluba telpās vai uz trenažieriem.

3. Pēc vingrinājuma veikšanas trenažieris ir jāatstāj citiem Dalībniekiem piemērotā lietošanas kārtībā. Trenažieru piederumi, cits fitnesa zāles aprīkojums un svari jānoliek tiem paredzētās vietās.

4. Ja trenažieris netiek izmantots starp vingrinājumiem, nav atļauts uz tā sēdēt vai kā citādi liegt citiem apmeklētājiem to izmantot.

5. Par trenažieru vai cita fitnesa zāles aprīkojuma darbības traucējumiem ir nekavējoties jāinformē Sporta kluba darbinieks.

6. Fitnesa zālē ir aizliegts:

 • izmantot bojātus trenažierus un citu fitnesa zāles aprīkojumu;
 • izmantot apģērbu un apavus, kas nav piemēroti šīm telpām vai ir netīri, nekārtīgi, kā arī valkāt čības vai apmeklēt fitnesa zāli bez apaviem. Apmeklētāji, kuri šīs prasības pārkāpj, var netikt ielaisti fitnesa zālē;
 • sniegt trenera pakalpojumus, ja netika parakstīts sadarbības līgums.

VIII. Noslēguma nosacījumi

1. Es esmu iepazinies (-usies) ar šiem Noteikumiem, apņemot tos ievērot un uzņemos pilnu atbildību par Noteikumos noteikto prasību un pienākumu neievērošanu, kā arī šajā sakarā radušajām sekām.

2. Dalībnieks piekrīt, ka tiek fotografēts klienta identitātes noteikšanai un piekrīt, ka uzņemtā Dalībnieka fotogrāfija glabājas Sporta kluba klientu datubāzē visu Dalībnieka attiecīgā abonementa darbības laiku. Pēc iepriekš minētā termiņa beigām Dalībnieka fotogrāfija tiek dzēsta. Vienreizēja apmeklējuma gadījumā Dalībnieka fotogrāfija identitātes noteikšanai netiek uzņemta.

3. Apmeklētājs piekrīt, ka Sporta klubs “ Royal Fitness” izmanto Klienta tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi tiešā mārketinga nolūkā (jaunumu, informācijas, reklāmas ziņu u.c. sūtīšanai

4. Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu Sporta klubam izsniegto piekrišanu, nosūtot atsaukumu uz e-pastu guntis@royalfitness.lv. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās personas datu apstrādes likumību, kas ir notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas, kā arī neietekmē apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz citu juridisku pamata (piemēram, Sporta kluba tiesiskās intereses).

5. Pēc apmeklētāja lūguma var saņemt šo Noteikumu norakstu Sporta kluba reģistratūrā vai lūgt nosūtīt uz apmeklētāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

6. Šie noteikumi ir obligāti un attiecas arī uz apmeklētājiem, kuriem tiek piešķirta vienreizēja atļauja izmantot Sporta kluba pakalpojumus tādā apmērā, kādā tas atbilst vienreizējā apmeklējuma nosacījumiem.Ja rodas izmaiņas tirgus apstākļos vai tirgu regulējošajos tiesību aktos, kā arī citu objektīvu iemeslu dēļ, Sporta kluba “ Royal Fitness” administrācija ir tiesīga atjaunināt Noteikumus, par to informējot klientus tīmekļa vietnē www.royalfitness.lv 10 (desmit) dienas pirms šādas noteikumu atjaunināšanas un par to paziņot izmantojot paziņojumus Sporta kluba reģistratūrā vai uz paziņojuma dēļa. Sporta kluba Noteikumu aktuālā versija sniegta un ar to var iepazīties tīmekļa vietnē www.royalfitness.lv